O R G A N I Z A C J A       P O Ż Y T K U       P U B L I C Z N E G O       K R S       Nr     0 0 0 0 0 4 7 4 2 3

   Strona Główna        
   Aktualności            
   O Stowarzyszeniu   
   Statut                   
   Władze                    
   Współpraca            
   Akcje ratownicze    
   Specjalności psów   
   Regulaminy             
   Jak dołączyć     
   Szkolenie psa    
   Szkolenie nawigatorów
   Galeria zdjęć          
   1%  dla STORAT     
  Sprawozdawczość OPP
   Prasa o nas     
   Kontakt                 
   Podziękowania        
   Księga Gości            
   Linki                        


J A K      D O Ł Ą C Z Y ĆSTORAT jest stowarzyszeniem opierającym się na bezinteresownej pracy swoich członków a także wolontariuszy. W działalności grupy każda para rąk może się przydać, więc wszystkie osoby chcące w jakiś sposób w nią się włączyć są mile widziane. Również takie, które tylko jednorazowo chcą wziąć udział w zajęciach i pomóc w szkoleniu. Podstawowa praca w stowarzyszeniu, to trening psów, dlatego potrzebujemy wielu osób, które będą pełnić rolę pozorantów, czyli odgrywać rolę osób zaginionych. Duża zmienność "zaginionych" jest jednym z warunków dobrego przygotowania psa i wręcz warunkiem niezbędnym w jego zaawansowanym treningu.

W działalność stowarzyszenia może włączyć się każda chętna pełnoletnia osoba. Osoby niepełnoletnie, ale takie, które ukończyły 16 lat, mogą uczestniczyć w zajęciach pod warunkiem pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych). Osoby młodsze uczestniczą w treningach zasadniczo tylko razem z opiekunem. Wyjątkowo i raczej jednorazowo, w ramach realizacji prostszych zadań, wymagania wiekowe za zgodą Zarządu mogą być ominięte.

Osoby, które pracując jako wolontariusze, w jakiś sposób odnajdą się w naszej organizacji, mogą ubiegać się o członkostwo. W tym celu kandydat wypełnia ankietę, podpisuje stosowną deklarację i wraz z wnioskiem składa w biurze stowarzyszenia. Według statutu wymagane jest poręczenie dwóch członków zwyczajnych STORAT. Po wielu miesiącach działania jako wolontariusz, kandydat, który wykazał się swoją pracowitością i przydatnością, z reguły nie ma żadnych problemów z uzyskaniem takiego poręczenia.
W ciągu 3 miesięcy wniosek jest rozpatrywany przez Zarząd, a osoba zainteresowana powiadamiana pisemnie o decyzji. Jeżeli decyzja jest pozytywna, kandydatowi nadawany jest status członka stażysty. Staż trwa od 2 do 5 lat, ale może być - przy dużym poświęceniu oraz wkładzie pracy stażysty w działalność stowarzyszenia - nadzwyczajnie skrócony. Zarząd podejmuje decyzję o nadanie członkowi stażyście statusu członka zwyczajnego. Wraz z tą zmianą statusu członek uzyskuje pełnię praw wyborczych.

Członkiem stowarzyszenia może zostać jednak tylko osoba pełnoletnia. Z tego względu osoby niepełnoletnie "muszą" działać jako "tylko" wolontariusze, niezależnie od zasług i liczby chętnych do poręczenia, aż do osiągnięcia pełnoletności.

Oprócz limitu wieku oraz zaangażowania w działalność grupy, nie istnieją żadne specjalne wymagania względem przyszłych członków. Ani tyczące wykształcenia, ani specjalnego wyszkolenia.

Praca w stowarzyszeniu może przybierać różne formy. Każdy ma inne umiejętności, możliwości, nieco inne zainteresowania w ramach ratownictwa, dlatego każdy może próbować robić coś innego, być specjalistą w innej dziedzinie. Ale specjalizowanie się nie jest wymogiem koniecznym. Najzwyklejsza pomoc typowo fizyczna np. w rozkładaniu przeszkód w celu przeprowadzenia treningu sprawności psów, może w znaczącym stopniu ułatwić przeprowadzenie takich zajęć, a więc jest ze wszech miar bardzo potrzebna.

Naturalnie jedną z głównych form działalności w STORAT jest szkolenie własnego psa, by odpowiednio przygotować go do uczestniczenia w przyszłości w akcjach poszukiwawczych. Nadzór nad tym szkoleniem prowadzi Komisja Szkolenia Psów STORAT, którą kieruje Szef Komisji. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się w dziale  .: SZKOLENIE PSA :. .

Drugą kluczową funkcją w zespole poszukiwawczym STORAT jest funkcja nawigatora, czyli osoby odpowiedzialnej za orientację w terenie. Od nawigatora wymagana jest umiejętność posługiwania się mapą i kompasem, także wiedza z zakresu nawigacji satelitarnej w tym posługiwania się odbiornikiem GPS, a także umiejętność komputerowej obróbki map, wymiany danych pomiędzy GPS a komputerem itp..
Nadzór nad szkoleniem nawigatorów prowadzi Główny Nawigator. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się w dziale  .: SZKOLENIE NAWIGATORÓW :. .

Podstawowy skład zespołu poszukiwawczego (minimum) to: przewodnik z psem i nawigator. Przewodnik koncentruje się na obserwowaniu psa, sterowaniu jego pracą, aby jak najdokładniej przeszukiwał teren. Natomiast nawigator pilnuje aby podążać wcześniej ustaloną trasą w założony sposób, zapewniając w ten sposób systematyczne i uporządkowane przeszukiwanie wyznaczonego terenu. Sposób ten ustalany jest przed rozpoczęciem akcji przez nawigatora w porozumieniu z przewodnikiem, w zależności od konfiguracji terenu, prądów powietrza i możliwości konkretnego psa. Stąd konieczność bardziej uniwersalnej wiedzy obu tych osób, która nie sprowadza się tylko do tej ściśle wynikającej z nazwy funkcji. Przewodnik psa powinien co najmniej w zakresie podstawowym opanować zasady nawigacji. Tak samo nawigator powinien zapoznać się z teorią rozchodzenia się zapachu, ze sposobem pracy psów, możliwościami ich zmysłów itp.

Każda wiedza opiera się na teorii, ale umiejętności niezbędne do uczestniczenia w przyszłych zadaniach, zdobywane są głównie w praktyce. To setki godzin spędzonych na treningu w terenie, znanym i nieznanym, w dzień i w nocy, niezależnie od pogody, pozwalają uzyskać konieczne doświadczenie, dzięki któremu możliwe jest późniejsze profesjonalne prowadzenie akcji. Wszystko to wymaga żmudnej, często nudnej pracy, wykonywania ciągle tych samych czynności, w celu nabycia odpowiednich umiejętności, wyeliminowania pojawiających się błędów.

Większość, początkowo chętnych osób, rezygnuje z takiej formy spędzania czasu, jako dostarczającej zbyt mało emocji i przyjemności. Wbrew pozorom nie jest to aż tak ekscytujące i fascynujące jak w wyobrażeniach, bazujących najczęściej tylko na informacjach z mediów. Przekaz medialny charakteryzuje się eksponowaniem głównie najciekawszych elementów z "życia ratownika", pokazuje czasem efekt docelowy całej pracy, czyli udział w akcjach, czasem zakończony sukcesem.
Media nie są natomiast w stanie w skondensowanym przekazie pokazać, że okupione jest to ogromem włożonej pracy, by gotowość do takiej akcji uzyskać. I choć główna praca odbywa się w terenie, na łonie natury, i do tego z psem, to z pewnością nie jest to żadna sielanka.
Stąd wynikają kryteria "czasowe" oraz "poręczenia", by członkami nie zostawały osoby, które ogarnął chwilowy zapał, lecz takie, które znajdą możliwość realizacji cząstki swoich pragnień, marzeń. W takim sposobie spędzania wolnego czasu odnajdą sens.

Według statutu istnieje także instytucja "członka wspierającego" STORAT. Jest ona przeznaczona dla osób, które nie chcą lub nie mogą osobiście zaangażować się w prace stowarzyszenia, ale chcą jednak w sposób stały (nie jednorazowo!) je wspierać np. finansowo, materialnie, poprzez wykonywanie jakichś usług, udostępnianie sprzętu, miejsc do treningu, pomoc organizacyjną, wydawanie materiałów informacyjnych ... itp.
Taka forma członkostwa szczególnie przeznaczona jest dla tzw. osób prawnych czyli np. firm lub innych organizacji, które w ten sposób mają możliwość uczestniczenia w działalności naszego stowarzyszenia. Członkostwo osoby prawnej realizowane jest poprzez jej przedstawiciela.
Osoby takie, cywilne i prawne, deklarując pisemnie swoją stałą pomoc, decyzją Zarządu mogą zostać członkami wspierającymi STORAT.

Należy zauważyć, że składka członkowska, tak jak w każdej organizacji, nie jest żadną formą wsparcia finansowego, lecz zwykłym obowiązkiem każdego członka. Nie można więc zostać członkiem wspierającym, deklarując regularne opłacanie składek.

Z naszego punktu widzenia członkostwo w stowarzyszeniu jest honorem, a by takowego dostąpić i się nim szczycić, należy na nie zasłużyć i mieć swój własny znaczący wkład w rozwój organizacji.


    Do góry